شرکت توسعه اقتصاد روشن ایرانیان تک ( تاراتک)  موفق به اخذ استانداردهای بین المللی زیر گردیده است :

 

OHSAS 18001:2007 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

SKMBT_C45116051902520_0005

International Golden Star For Quality گواهینامه ستاره طلایی بین المللی کیفیت

 

SKMBT_C45116051902520_0001