شرکت توسعه اقتصاد روشن ایرانیان تک ( تاراتک)  موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی زیر گردیده است :

 

 

ISO 9001:2015  گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت

 

 

SKMBT_C45116051902520_0003

 

ISO 10004:2012 گواهینامه بین المللی رضایت مندی مشتریان

 

SKMBT_C45116051902520_0002

 

ISO 14001:2004 گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی

 

SKMBT_C45116051902520_0004